Privacyverklaring Sterk met Carolien

Sterk met Carolien is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Carolien Vlasblom – Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Sterk met Carolien. Zij is te bereiken via de contactgegevens die vermeld staan onderaan de laatste pagina van dit document.

Persoonsgegevens en gevoelige/bijzondere gegevens die worden verwerkt
Sterk met Carolien verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam + Voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Gegevens van belang voor de begeleiding door Sterk met Carolien
 • Aanvullende informatie over de gezondheid van je kind. Alleen gegevens die te maken hebben met de coaching worden opgeslagen.
 • Sterk met Carolien zal alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterk met Carolien verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken of verzetten
 • Sterk met Carolien verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het bijhouden van doelen en plannen, en gegevens die wij nodig hebben voor onze facturatie.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterk met Carolien bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Aan het einde van het traject, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hieronder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sterk met Carolien deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Naast de coaching kan er waar gewenst overlegd worden met school indien er toestemming is verleend door de ouders of voogd. Deze overleggen kunnen telefonisch of via email plaatsvinden. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sterk met Carolien en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je een afschrift wenst is dat mogelijk. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carolien@sterkmetcarolien.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Recht op vernietiging. Je kunt vragen (een deel van) je gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jezelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterk met Carolien neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via carolien@sterkmetcarolien.nl of www.sterkmetcarolien.nl.

Sterk met Carolien heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecuritysoftware
– Software-updates zijn geactualiseerd.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– De gegevens kunnen worden ingezien via google drive die beveiligd is met authenticatie in twee stappen. Hiermee worden ongewenste personen buitengesloten, zelfs als ze een wachtwoord hebben. Bij het inloggen ontvangt het desbetreffende teamlid een code via een sms’je, telefoontje of de mobiele app van Google, waarna er pas ingelogd kan worden met deze code.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sterk met Carolien gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Sterk met Carolien maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Gegevens die ingevoerd zijn via onze website
Sterk met Carolien gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.sterkmetcarolien achterlaat. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden (conform artikel 9 Wbp juncto artikel 11 Wbp). Sterk met Carolien gebruikt je e-mailadres dat via de website wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag.

Links naar andere websites
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft Sterk met Carolien geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Contact
Contactpersoon: Carolien Vlasblom – Groot
Website: https://www.sterkmetcarolien.nl
Emailadres: carolien@sterkmetcarolien.nl